طاقی استثنائی

آیا تا به حال شده که بخواهید روی دیوار دلخواه خود یک طاق بسازید تا وسایل فانتزی و دکوری خود را برای نمایش بالای ان بگدارید؟ در قدیم برای ساختن یک طاق زمان و مصالح زیادی لازم بود ولی در حال حاضر نیاز به زمان طیاد و مصالح خاصی نسیت. همچنین شما در هر جایی […]