قاشق سالاد دو در یک

این قاشق یک قاشق سالاد است که به این خاطر هوشمندانه است که به صورتی طراحی شده است که دو قسمت آن داخل هم قرار میگیرد تا فضای کمتری اشغال کند و در عین حال به دو قاشق برای جابه جایی سالاد و یا خوراک سبزیجات شما.